Pedagogisk tilbud på Storeblå

På Storeblå tilbyr vi lærerike undervisningsopplegg fylt med aktiviteter. Vårt primære undervisningsopplegg går over en hel dag, og er fortrinnsvis tilpasset elever på 9. og 10. trinn.

Utforsking av utstillingen, aktiviteter i undervisningslab og RIB-tur med omvisning på havbruksanlegg er inkludert i opplegget.

Besøk og pedagogisk tilbud på Storeblå er gratis for skoleklasser.

Vårt undervisningstilbud er bygget opp rundt prinsipper om dybdelæring, bærekraft og dialog. På Storeblå får elevene en annerledes læringsopplevelse – utenfor klasserommet.

Dybdelæring – gjennom oppdrag som elevene skal løse.
Bærekraft – gjennom å ta stilling til komplekse problemer knyttet til havbruk og bærekraft.
Dialog – gjennom åpne spørsmål og rom for undring og utforsking i utstilling og undervisning.

Det pedagogiske tilbudet ved Storeblå er tilpasset de nye læreplanene, og er relevante for flere av kjerneelementene i spesielt samfunnsfag og naturfag samt de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Våre formidlere har bakgrunn innen marinbiologi, miljø- og kystforvaltning og pedagogikk.

Å se sammenhenger mellom natur og samfunn, kunnskap om sammenhenger i naturen og forståelse for hvordan vi mennesker påvirker natur, klima og miljø, er viktige aspekter ved det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling.

Havbruk er en næring som er direkte basert på naturressurser i form av de marine artene som produseres samt bruk av marine lokaliteter for å produsere disse artene. Dette gir mange gode læringsmuligheter rundt samspillet mellom mennesker og natur, og bærekraftig ressursbruk. Bærekraftig utvikling, å tilfredsstille dagens ressursbehov uten at det går utover fremtidige generasjoners bruk av de samme ressursene, er havbruksnæringens største og viktigste utfordring. Er havbruk bærekraftig?

Å kunne skille mellom kunnskapsbasert vitenskap og ikke vitenskapelig basert kunnskap, samt evnen til å ta ulike perspektiv og være kritisk til argumentasjonen i samfunnsdebatten, er viktige aspekter ved det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Meningene om hvorvidt havbruk er eller kan være bærekraftig er delte. På Storeblå bestreber vi oss på å gi en balansert og faktabasert fremstilling av alle aspekter ved norsk havbruk. Samfunnsdebatten som pågår rundt havbruksnæringen, er godt egnet til å generere relevante læringsopplevelser for det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

bod24
dissekere-fisk

Aktuelle kjerneelementer

Samfunnsfag
Undring og utforsking
Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
Bærekraftige samfunn

Naturfag
Naturvitenskapelig praksis og tenkemåter
Jorda og livet på jorda
Teknologi

Norsk
Muntlig kommunikasjon

Matematikk
Utforsking og problemløsing

Andre relevante fag
Utdanningsvalg
Valgfaget friluftsliv
Valgfaget internasjonalt samarbeid
Valgfaget demokrati i praksis
Valgfaget idéer og praktisk forskning